پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری ملامین -فرمالدهید

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آمیزه های پودر قالب گیری ملامین - فرمالدهید مورد استفاده در روش های قالب گیری فشاری و تزریقی است. دامنه کاربرد این استاندارد محدود به آن آمیزه هایی است که نسبت اجزای سازنده و خواص شان به طور واضحی متفاوت بوده و از لحاظ صنعتی و /یا اقتصادی دارای اهمیت باشند.
خواص مورد استفاده برای شناسایی آمیزه های قالب گیری، روش های آزمون و شرایط آزمون از استاندارد ملی شماره ۲-۱۰۷۳۳: سال ۱۳۸۷ گرفته می شوند.
آمیزه های قالب گیری بر اساس نسبت اجزای سازنده و خصوصیت شان تقسیم بندی می شوند . انواع مختلف با استفاده از سیستم تعریف شده در استاندارد ملی شماره ۱-۱۰۷۳۳: سال ۱۳۸۷ نام گذاری می شوند.