پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فنل

1-1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم بلوک داده ها برای نام گذاری آمیزه های پودر قالب گیری ملامین / فئل است
1 - 2 انواع مختلف آمیزه‌های پودر قالب گیری ملامینا فنل توسط یک سیستم طبقه بندی از یکدیگر متمایز می شوند. این سیستم بر اساس اطلاعات نوع و مقدار پرکننده / تقویت کننده ، روش فرآورش مورد نظر، هر گونه خواص و یا هر گونه خواص بخصوصی که مشخصا به منظور نام گذاری استفاده می شود بنا شده است.
1 - 3 این استاندارد برای تمام آمیزه های پودر قالب گیری ملامین / فنل آماده برای استفاده معمولی به شکل پودر ، گرانول یا مواد آسیابی کاربرد دارد.
1 - 4 مواد با نام گذاری یکسان الزاما عملکرد مشابه ای نشان نمی دهند. این استاندارد داده‌های مهندسی و عملکردی با داده‌های شرایط فرآورش را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای یک کاربرد ویژه و ایا روش فرآورش نیاز باشد را فراهم نمی کند. اگر چنین خواص اضافه ای مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۲-۱۰۷۳۴: سال ۱۳۸۷ تعیین شوند.
یادآوری یک - هرگاه احتیاج به مشخص شدن اطلاعات عمومی مورد نیاز پوشش داده شده توسط استاندارد ملی شماره ۱۰۷۳۴ - ۳ : سال ۱۳۸۷ باشد این مورد با استفاده از این سیستم بلوک داده ها امکان پذیراست.
یادآوری دو - برای اطمینان از این که حروف و اعداد نشانه بدون ابهام باقی بماند و برای پرهیز از اختلاط درون سیستم، هر حرف وعدد نشانه برای استفاده دربلوک داده‌های شماره یک، دو یا سه باید قبل ازاستفاده توسط کمیته های فنی متناظرمورد تصویب قرار گیرد .