پلاستیکها-پلی بوتن مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)

هدف از تدوین این استاندارد بیان نحوه کدگذاری مواد پلی بوتن (PB)برای مصارف قالب گیری و روزن رانی است. دو ویژگی زیر از اهم ویژگی هایی هستند که انواع مواد پلی بوتن را از هم تفکیک می کنند.
الف- چگالی
ب- بنرخ جریان جرمی مذاب
همچنین اطلاعات مرتبط به ویژگی‌های کلی پلیمرها، کاربرد خاص آنها و یا روش تولید، خواص مهم، افزودنی‌ها، رنگ‌ها، پرکننده‌ها و نیز در این استاندارد قابل تفکیک و کد گذاری می باشد.
این استاندارد برای تمام هموپلیمرهای بوتیلن و کوپلیمرهای بوتیلن که حاوی حداکثر سایر منومرهای 1-الفینی کمتر از ۵۰ درصد جرمی و منومرهای غير الفينی با گروه های عاملی تا حداکثر 1درصد جرمی کاربرد دارد.این استاندارد برای مواد پلی بوتن آماده مصرف به شکل پودر، گرانول، قرص و مواد اصلاح شده یا اصلاح نشده با مواد رنگی، پرکننده ها، افزودنی ها و غیره کاربرد دارد.
برحسب ضرورت چنانچه ویژگی های اضافی از این استاندارد مد نظر باشد باید آن ماده با روش آزمون مشخص شده در استاندارد 1987 :1183 ISO تطبیق داده شود.