پلاستیک ها-1-پلی بوتن(PB-1)مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آماده سازی آزمونه ها و روش های آزمون مورد استفاده در تعیین خصوصیات مواد قالب گیری و روزن رانی ۱- پلی بوتن (1-PB) می باشد. در این استاندارد، الزامات کار با مواد آزمون و نیز تثبیت شرایط مواد آزمون قبل از قالب گیری و همچنین آزمونه ها قبل از انجام آزمون مشخص شده اند.
در این استاندارد، روش ها و شرایط آماده سازی آزمونه ها و روش های اندازه گیری خصوصیات موادی که آزمونه ها از آنها ساخته شده اند، داده شده است. همچنین در این استاندارد، خصوصیات و روش های آزمونی که برای تعیین مشخصات مواد قالب گیری و روزن رانی پلی بوتن مناسب و ضروری هستند ارائه شده است.
این خصوصیات از روش های آزمون عمومی موجود در استاندارد 1-10350 ISO انتخاب شده اند. دیگر روش های آزمون، به خاطر مصرف گسترده با اهمیت خاص آنها در قالب گیری و روزن رانی این مواد، نیز، همانند آن دسته از خصوصیات ویژه مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۸۰۱: سال ۱۳۸۷ در این بخش از استاندارد گنجانده شده اند.
به منظور دستیابی به نتایج آزمون تجدیدپذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش های آماده سازی و تثبیت شرایط آزمونه، ابعاد آزمونه و روش های آزمون تعیین شده در این استاندارد ضروری است. مقادير تعیین شده، ضرورتا با مقادیر به دست آمده برای آزمونه هایی با ابعاد متفاوت و یا آماده شده به روش هایی دیگر، یکسان نخواهند بود.