پلاستیکها-اتیلن-وینیل استات مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)

هدف از تدوین این استاندارد بیان نحوه کدگذاری مواد اتیلن وینیل استات ( E / VAC) برای مصارف قالب گیری و روزن رانی است. دو ویژگی زیر از اهم ویژگی هایی هستند که انواع مواد اتیلن وینیل استات را از هم تفکیک می کنند.
الف- مقدار وینیل استات
ب -نرخ جریان جرمی مذاب
همچنین اطلاعات مرتبط به ویژگی ‌های کلی پلیمرها، کاربرد خاص آنها و/یا روش تولید، خواص مهم، افزودنی‌ها، رنگ‌ها، پرکننده‌ها و نیز در این استاندارد قابل تفکیک و کد گذاری می باشد.
این استاندارد برای تمام کو پلیمرهای اتیلن وینیل استات حاوی ۳ الی ۵۰ درصد جرمی (تقریبأ۲۵٪ مولار) منومر وینیل استات کاربرد دارد.
این استاندارد برای مواد برحسب آماده مصرف در شکل های پودر، گرانول، قرص و مواد اصلاح شده یا اصلاح نشده با مواد رنگی، پرکننده‌ها، افزودنی‌ها و غیره کاربرد دارد. بر حسب ضرورت چنانچه ویژگی های اضافی از این استاندارد مد نظر باشد باید آن ماده با روش آزمون مشخص شده در استاندارد 1993 :1-4613 ISOتطبیق داده شود.