پلاستیک ها- مواد قالب ریزی و روزن رانی اتیلن-وینیل استات

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آماده سازی آزمونه‌ها و روش آزمون مورد استفاده برای تعیین خواص مواد قالب ریزی و روزن رانی پلیمر اتیلن وینیل استات ( E / VAC) است، الزامات مربوط به جابه جایی و تثبیت مواد آزمون پیش از قالب ریزی و نیز آزمونه‌ها پیش از آزمون در این استاندارد آمده است.
1 - 2 در این استاندارد، روش‌ها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص موادی ارائه شده است که این آزمونه‌ها از آن‌ها ساخته می شوند. خواص و روش‌های آزمون مناسب و ضروری برای توصیف مواد قالب ریزی و روزن رانی پلیمر E / VAC نیز شرح داده شده است.
1 - 3 خواص یاد شده از روش های آزمون عمومی آمده در استاندارد 10350 ISO انتخاب شده اند. همچنین، سایر روش های آزمون با کاربرد گسترده یا با اهمیت ویژه برای این مواد قالب ریزی و روزن رانی در کنار خواص شناسه ای در این قسمت از استاندارد ارائه شده است.
1 - 4 به منظور به دست آوردن نتایج آزمون تجدیدپذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش‌های آماده سازی و تثبیت، ابعاد آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد لازم است. مقادير معین شده لزوما با نتایج حاصل از به کار بردن آزمونه‌های با ابعاد مختلف با آماده شده به روش‌های متفاوت، مطابقت ندارند.