پلاستیک های اسفنجی سخت -تعیین خواص انتقال بخار آب

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین سرعت انتقال بخار آب، تراوایی بخار آب، نفوذ پذیری بخار آب و شاخص مقاومت نفوذ بخار آب برای پلاستیک های اسفنجی سخت است.
این استاندارد برای آزمون مواد اسفنجی سخت با ضخامت 10mm  و بالاتر کاربرد دارد. مواد اسفنجی سخت ممکن است به عنوان بخش یکپارچه ای از ماده، شامل پوسته های طبیعی یا رویه های به هم چسبیده برخی از مواد مختلف باشند.
سه سری متفاوت شرایط دمایی و رطوبت به شرح زیر است:
الف - دمای 38Cº و گرادیان رطوبت نسبی صفر درصد تا ٪ 88 در سراسر آزمونه
ب- دمای 23Cº و گرادیان رطوبت نسبی صفر درصد تا ٪ 85 در سراسر آزمونه
پ- دمای 23Cº و گرادیان رطوبت نسبی صفر درصد تا ٪ 50 در سراسر آزمونه
1 - 2 نتایج حاصل از این استاندارد برای اهداف طراحی و کنترل تولید، و دستیابی به ویژگی های محصول، کاربرد دارد.
1 - 3 این استاندارد برای موادی که دارای سرعت انتقال بخار آب در گستره 3ng/(m2.s) تا ng/(m2.s)200 می باشند، کاربرد دارد.