پلاستیک ها- مواد عایق حرارتی -تعیین خزش تراکمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش ها و تجهیزاتی برای تعیین خزش تراکمی آزمونه ها تحت شرایط مختلف است.
این استاندارد برای محصولات عایق کاری حرارتی کاربرد دارد.