پلاستیک های اسفنجی -پلی اتیلن -روش های آزمون

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش هایی برای آزمون پلاستیک های اسفنجی انعطاف پذیر و نیمه سخت ساخته شده از پلی اتیلن است. پلاستیک های اسفنجی، شامل کوپلیمرهای اتیلن یا مخلوطی از پلیمرها با پلی اتیلن، نیز ممکن است با روش های این استاندارد، طبق استاندارد 1-1872 ISO مورد آزمون قرار گیرند، به شرط این که این مواد ویژگی هایی مشابه با پلی اتیلن با ویژگی هایی مشابه با کوپلیمرهای اتیلن طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۸۰۲ داشته باشند.
1 - 2 آزمون های الزامی مناسب برای شناسایی پلی اتیلن اسفنجی، صرف نظر از کاربرد نهایی، در بند ۷ و آزمون های اختیاری برای تعیین خواص مربوط به مصارف خاص در بند ۸ بیان شده است.