پلاستیک ها -تعیین خواص کششی در کرنش با نرخ زیاد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین خواص کششی پلاستیک های قالب گیری و روزن رانی شده روی یک گستره وسیع نرخ های کرنش، شامل نرخ های زیاد مختص وضعیت های ضربه بارگذاری است.
خواص از طریق ترکیب اندازه گیری ها در نرخ های کرنش کم و متوسط، استفاده از توابع ریاضی برای مدل سازی این نتایج ، نرخ وابستگی پارامترها و تعیین پارامترها در کرنش با نرخ های زیاد توسط برون یابی تعیین می شوند.
سپس خواص کششی در کرنش با نرخ های زیاد توسط محاسبات به دست می آیند ، به این طريق، از مشکلات آزمایشگاهی و خطاهای مربوط به اندازه گیری خواص در نرخ های زیاد پرهیز شده است، اندازه گیری خواص در نرخ های کرنش کم و متوسط بر اساس استاندارد ملی شماره ۶۶۲۱ : سال ۱۳۸۲ بوده که نوع مواد پلاستیک هایی را که این استاندارد ملی برای آنها کاربرد دارد مشخص می کند.