پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم بلوک داده ها برای نام گذاری آمیزه های پودر قالب گیری فنولی است.
1 - 2 انواع مختلف آمیزه های پودر قالب گیری فنولی توسط یک سیستم طبقه بندی از یکدیگر متمایز می شوند. این سیستم بر اساس اطلاعات نوع و مقدار پر کنندہ / تقویت کننده ، روش فرآوری مورد نظر، هر گونه خواص و یا هر گونه خواص بخصوصی که مشخصا به منظور نام گذاری استفاده می شود بنا شده است.
1 - 3 این استاندارد برای تمام آمیزه‌های پودر قالب گیری فنولی آماده برای استفاده معمولی به شکل پودر، گرانول یا مواد آسیابی کاربرد دارد.
1 - 4 مواد با نام گذاری یکسان الزاما عملکرد مشابه ای نشان نمی دهند. این استاندارد داده‌های مهندسی و عملکردی با داده‌های شرایط فرآوری را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای یک کاربرد ویژه و ایا روش فرآوری نیاز باشد را فراهم نمی کند، اگر چنین خواص اضافه ای مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۲-۱۱۲۳۴: سال ۱۳۸۸ تعیین شوند.
یادآوری یک - هرگاه احتیاج به مشخص شدن اطلاعات عمومی مورد نیاز پوشش داده شده توسط استاندارد ملی شماره ۱۱۲۳۴ - ۳ : سال ۱۳۸۸ باشد این مورد با استفاده از این سیستم بلوک داده ها امکان پذیر است.
یادآوری دو - برای اطمینان از این که حروف و اعداد نشانه بدون ابهام باقی بماند و برای پرهیز از اختلاط درون سیستم ، هر حرف و عدد نشانه برای استفاده در بلوک داده های شماره یک ، دو یا سه باید قبل از استفاده توسط کمیته های فنی متناظر مورد تصویب قرار گیرد.