پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آمیزه‌های پودر قالب گیری فنولی مورد استفاده در روش های قالب گیری فشاری و تزریقی است. دامنه کاربرد این استاندارد محدود به آن آمیژه‌هایی است که نسبت اجزای سازنده و خواص آن‌ها به طور واضحی متفاوت بوده و از لحاظ صنعتی و ایا اقتصادی دارای اهمیت باشند.
خواص مورد استفاده برای شناسایی آمیزه‌های قالب گیری، روش های آزمون و شرایط آزمون از استاندارد ملی شماره ۲-۱۱۲۳۴: سال ۱۳۸۸ گرفته می شوند.
آمیزه های قالب گیری بر اساس نسبت اجزای سازنده و خصوصیت شان تقسیم بندی می شوند. انواع مختلف با استفاده از سیستم تعریف شده در استاندارد ملی شماره ۱-۱۱۲۳۴: سال ۱۳۸۸ نام گذاری می شوند.