پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم بلوک داده ها برای نام گذاری آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع است.
1 - 2 انواع مختلف آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع توسط یک سیستم طبقه بندی از یکدیگر متمایز می شوند. این سیستم بر اساس اطلاعات نوع و مقدار پرکننده / تقویت کننده، روش فرآوری مورد نظر، هر گونه خواص و یا هر گونه خواص بخصوصی که مشخصا به منظور نام گذاری استفاده می شود بنا شده است.
1 - 3 این استاندارد برای تمام آمیزه های پودر قالب گیری پلی استرغیراشباع آماده برای استفاده معمولی به شکل پودر، گرانول یا مواد آسیابی کاربرد دارد.
1 - 4 مواد با نام گذاری یکسان الزاما عملکرد مشابه ای نشان نمی دهند، این استاندارد داده های مهندسی و عملکردی با داده‌های شرایط فرآوری را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای یک کاربرد ویژه و یا روش فرآوری نیاز باشد را فراهم نمی کند. اگر چنین خواص اضافه ای مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش های آزمون تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۲-۱۱۲۳۵: سال ۱۳۸۸ تعیین شوند.
یادآوری یک - هرگاه احتیاج به مشخص شدن اطلاعات عمومی مورد نیاز پوشش داده شده توسط استاندارد ملی شماره ۱۱۲۳۵ - ۳ ; سال ۱۳۸۸ باشد این مورد با استفاده از این سیستم بلوک داده ها امکان پذیر است.
یاد آوری دو - برای اطمینان از این که حروف و اعداد نشانه بدون ابهام باقی بماند و برای پرهیز از اختلاط درون سیستم، هر حرف و عدد نشانه برای استفاده در بلوک داده های شماره یک، دو یا سه باید قبل از استفاده توسط کمیته های فنی متناظر مورد تصویب قرار گیرد.