پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع

هدف از تدوین این استاندارد ملی تعیین روش های آماده سازی آزمونه ها و روش های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع است. الزامات حمل ونقل و تثبيت برای مواد تحت آزمون قبل از قالب گیری و برای آزمونه ها قبل از آزمون در این استاندارد داده شده است. روش ها و شرایط آماده سازی مواد تحت آزمون، روش های اندازه گیری خواص مواد سازنده آزمونه ها، خواص و روش آزمون های مناسب و مورد نیاز برای مشخص کردن آمیزه های پودر قالب گیری در این استاندارد آمده است، خواص از روش های آزمون عمومی در استاندارد 1-10350 ISO انتخاب شده اند. همچنین دیگر روش های آزمون با کاربرد فراوان یا با اهمیت خاص، در این استاندارد ملی وجود دارد. به منظور کسب نتایج آزمون تجدید پذیر و قابل مقایسه لازم است از ابعاد، روش های آماده سازی و تثبیت و روش های آزمون تعیین شده در این مورد استفاده کرد.
الزاما مقادير تعیین شده با استفاده از نمونه های با ابعاد مختلف یا تهیه شده با استفاده از روش های متفاوت یکسان نخواهند بود.