پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آمیزه‌های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع مورد استفاده در روش های قالب گیری فشاری و تزریقی است. دامنه کاربرد این استاندارد محدود به آن آمیزه‌هایی است که نسبت اجزای سازنده و خواص آنها به طور واضحی متفاوت بوده و از لحاظ صنعتی و/ یا اقتصادی دارای اهمیت باشند.
خواص مورد استفاده برای شناسایی آمیزه های قالب گیری، روش های آزمون و شرایط آزمون از استاندارد ملی شماره ۲-۱۱۲۳۵: سال ۱۳۸۸ گرفته می‌شوند آمیزه های قالب گیری بر اساس نسبت اجزای سازنده و خصوصیت شان تقسیم بندی می‌شوند.
انواع مختلف با استفاده از سیستم تعریف شده در استاندارد ملی شماره ۱-۱۱۲۳۵: سال ۱۳۸۸ نام گذاری می‌شوند.