پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نمادهای یکسان برای اجرای علایم مربوط به پرکننده ها و تقویت کننده ها ست. به طور کلی این استاندارد فقط علايم اختصاری را شامل می شود که کاربرد عملی دارند و هدف اصلی آن جلوگیری از تخصیص بیش از یک علامت اختصاری برای یک پرکننده یا تقویت کننده مشخص و نیز جلوگیری از تفسیر یک علامت اختصاری مشخص با بیش از یک روش است.
یادآوری - برای نمادها و علايم اختصاری پلیمرهای پایه و مشخصه های ویژه آنها به استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۳۷۳ - ۱، برای نرم کننده ها به استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۱۳۷۳ و برای بازدارندههای اشتعال به استاندارد ملی ایران شماره ۴-۱۱۳۷۳ مراجعه شود.