پلاستیکها-پلی استایرن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن )

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم شناسه گذاری برای مواد گرمانرم پلی استایرن است که می تواند به عنوان مبنایی برای ویژگی‌ها استفاده شود.
1 - 2 انواع پلاستیک های پلی استایرن با سیستم طبقه بندی بر اساس خواص زیر از یکدیگر متمایز می شوند.
الف - نقطه نرمی ویکات
ب- نرخ جریان حجمی مذاب
همچنین این سیستم طبقه بندی براساس اطلاعاتی درباره پارامترهای اساسی پلیمر، فرایند پلیمر شدن و کاربرد مورد نظر است.
1 - 3 این استاندارد برای تمام هموپلیمرهای بی شکل پلی استایرن کاربرد دارد. این استاندارد برای مواد آماده برای مصرف، اصلاح نشده یا اصلاح شده با رنگ کننده‌ها، افزودنی‌های پرکننده‌ها و غیره کاربرد دارد. این استاندارد برای پلی استایرن منبسط شونده، کوپلیمرهای استایرن، هموپلیمرهای استایرن با گروه جایگزین یا اصلاح شده با سایر پلیمرها مانند الاستومرها کاربرد ندارد.
1 - 4 مواد با شناسه گذاری یکسان الزاما عملکرد مشابهی نشان نمی‌دهند. این استاندارد داده‌های مهندسی و عملکردی با داده‌های شرایط فرایند که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده به منظور یک کاربرد و یا یک روش فرایند ویژه، مورد نیاز باشد را فراهم نمی کند. اگر چنین خواص اضافه‌ای مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون معین شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۱۱۴۴۹ تعیین شوند.
1 - 5 به منظور تعیین یک ماده برای یک کاربرد خاص یا اطمینان از تجدیدپذیر بودن فرایند، الزامات اضافی ممکن است در دسته اطلاعات ۵ آورده شوند(بند ۳-۱).