پلاستیک ها -پلی استیرن-مواد قالب گیری و اکستروژن

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص مواد قالبگیری واکستروژن پلی استیرن است.