پلاستیک ها -پلی وینیل کلرید نرم شده -مواد قالب گیری و اکستروژن

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک سیستم کد گذاری برای مواد گرمانرم پلی وینیل کلرید نرم شده است که می تواند به عنوان مبنایی برای ویژگی‌ها استفاده شود .
1 - 2 انواع پلاستیک های پلی وینیل کلرید نرم شده با سیستم طبقه بندی بر اساس مقدار خواص زیر از یکدیگر متمایز می شوند .
الف سختی شور
ب- چگالی
پ- دمای سفتی پیچشی در ۳۰۰ مگاپاسکال
هم چنین این سیستم طبقه بندی بر اساس اطلاعاتی درباره شکل فیزیکی ، کاربرد مورد نظر و /یا روش فرآیند ، خواص مهم ، افزودنی‌ها و رنگ دهنده ها است.
1 - 3 این استاندارد برای تمام همو پلیمرها و کوپلیمرهای نرم شده ای که حاوی حداقل ۵۰ درصد جرمی وینیل کلرید باشند، کاربرد دارد. هم چنین برای ترکیبات نرم شده پلی وینیل کلرید کلرینه و مخلوط آن ها کاربرد دارد مشروط بر آن که مقدار کل این پلیمرها حداقل ۵۰ درصد جرمی پلیمر در ترکیب باشد. این استاندارد برای مواد آماده برای استفاده معمولی به شکل پودر ( مخلوط خشک )، گرانول، مواد اصلاح نشده و یا اصلاح شده با رنگ دهنده ها، افزودنی ها، پرکننده ها وغیره کاربرد دارد.
این استاندارد برای پلاستیک های سلولی یا ترکیبات خمیری ( پلاستیسول) کاربرد ندارد .
1 - 4 مواد با کدگذاری یکسان الزاما عملکرد مشابهی نشان نمی دهند. این استاندارد داده‌های مهندسی و عملکردی با داده‌های شرایط فرآیند را که ممکن است برای مشخص کردن کاربرد یک ماده و آیا روش فرآیند نیاز باشد را فراهم نمی کند . اگر چنین خواص اضافه‌ای مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون تعیین شده در استاندارد 2-2898 ISO تعیین شوند.