پلاستیک ها-پلی وینیل کلرید نرم شده-مواد قالب گیری و اکسترو‍ژن

هدف از تدوین این استاندارد ملی تعیین روش های آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص مواد قالب گیری و اکستروژن پلی وینیل کلرید نرم شده است.
الزامات کار با مواد مورد آزمون و تثبیت آنها قبل از قالب گیری و تثبیت آزمونه‌ها قبل از آزمون در این استاندارد داده شده است.
روش‌ها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص مواد سازنده آزمونه‌ها، خواص و روش آزمون‌های مناسب و مورد نیاز برای مشخص کردن مواد قالب گیری و اکستروژن در این استاندارد آمده است.
خواص ذکر شده در این استاندارد از روش‌های آزمون عمومی در استاندارد 1-10350 ISO انتخاب شده اند. همچنین روش‌های آزمون دارای اهمیت خاص یا روش‌های با کاربرد وسیع، که در استاندارد ۱۱۴۵۰ - ۱ به عنوان ویژگی های طراحی مواد قالب گیری واکستروژن توضیح داده شداند، در این استاندارد ارائه شده است.
به منظور کسب نتایج آزمون تجدید پذیر و قابل مقایسه ضروری است از روش‌های تهیه و تثبیت با ابعاد و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد استفاده شود.
نتایج بدست آمده، لزوما با نتایج حاصل از نمونه‌هایی با ابعاد مختلف با تهیه شده با روش‌های دیگر یکسان یکسان نخواهند بود.