پلاستیک ها و لاستیک -تصدیق سختی سنج های شور

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش برای تصدیق سختی سنج‌های شور نوع A و D، می‌باشد. این سختی سنج‌ها،مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 1993، کاربرد دارند.