پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد و قسمت های بعدی آن، تعیین روش‌های مورد استفاده در تهیه صفحات پلاستیکی تقویت شده است، که آزمونه ها از آن‌ها بریده می‌شوند. این استاندارد تعیین خواص یک کامپوزیت یا اجزای سازنده آن را ممکن می‌سازد. این روش‌ها برای همه انواع مهم تقویت کننده‌ها و بستر رزینی کاربرد دارد. انتخاب روش تهیه صفحه آزمون به عوامل زیر بستگی دارد:
الف - تقویت کننده
     - ماهیت آن (شیشه، کربن، آرامید، غیره)؛
     - شکل آن (الیاف نتابیده، نمد(منسوجات نبافته)، پارچه های بافته شده ، و غیره)؛
     - آرایش یافتگی آن با در نظر گرفتن طول، پهنا و ضخامت صفحه؛
     - مقدار آن در پلاستیک تقویت شده؛
ب- بستر پلیمری پلاستیک تقویت شده (گرمانرم یا گرما سخت)؛
پ- میزان خواص مورد انتظار ؛
ت- فرایند تولید که قرار است ارزیابی شود.
از آنجایی که خواص مکانیکی پلاستیک تقویت شده به فرایند تهیه پلاستیک بستگی دارد، توصیه می شود در صورت امکان صفحات آزمون با همان فرایند تولید پلاستیک، تهیه شوند.
این قسمت از استاندارد، الزامات عمومی مشترک همه روش ها را توصیف می کند.