پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تهیه صفحات آزمون به روش قالب گیری فشاری تر است. با استفاده از این روش می توان صفحات آزمون را به صورت تکرار پذیر تهیه کرد که مقایسه نتایج آزمون های انجام شده در زمان های مختلف و ایا مکان های مختلف را ممکن می سازد. آزمونه‌های بریده شده از صفحات ساخته شده با روش قالب گیری فشاری تر، در مشخص کردن تقویت کننده‌های استفاده شده مفید هستند. تقویت کننده ها ممکن است نمد یا پارچه باشد. در مورد این مواد، خواص زیر به ویژه مورد توجه هستند:
- جذب آب (62 ISO)
- استحکام خمشی و مدول خمشی (178 ISO)
- مقاومت در برابر ضربه (چاریی) (179 ISO)
- استحکام کششی، مدول کششی و ازدیاد طول در نقطه شکست (4-527 ISO) 
این استاندارد همراه استاندارد ملی به شماره ۱-۱۱۵۸۹ مطالعه می شود.