پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اصول کلی برای قالب گیری تزریقی آزمونه های آمیزه قالب گیری تودهای (BMC) و ارائه جزئیات طراحی قالب برای تهیه یک نوع آزمونه به منظور برقراری شرایط قالب گیری تکرارپذیر است. در موارد مقتضی این استاندارد می تواند برای آمیزه قالب گیری ورقه‌ای (SMC) فرموله شده برای قالب گیری تزریقی، به کار برده شود.
هدف این استاندارد، توسعه یکنواختی در توصیف پارامترهای اصلی فرایند قالبگیری و همچنین ایجاد یکنواختی در روش گزارش‌دهی شرایط قالب گیری است. شرایط خاص لازم برای تهیه تکرارپذیر آزمونه‌هایی که نتایج قابل مقایسه ای ارائه دهند، برای هر ماده مورد استفاده متفاوت است. این شرایط در استانداردهای مرتبط با ماده ارائه شده یا با توافق طرفین ذی نفع حاصل می شود.
یاد آوری - آزمون ها نشان داده اند که طراحی قالب در تهیه تکرارپذیر آزمونه ها، یک عامل مهم و تاثیرگذار است.
این استاندارد همراه با استاندارد ۱-۱۱۵۸۹ استفاده می شود.