پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین در قالب دو حفره ای، قالب های مشخص شده با نوع D1 و نوع D2 ایزو، برای قالب گیری تزریقی صفحات کوچک به ابعاد ۶۰mm ×  ۶۰mm با ضخامت ترجیحی ۲mm برای قالب نوع D1 و ۴mm برای نوع D2 است که می توانند برای انواع آزمون‌ها به کار برده شوند (به پیوست الف مراجعه کنید). علاوه بر این می توان با نصب لوازم الحاقی روی قالب ها اثرات خطوط جوش را روی خواص مکانیکی مورد مطالعه قرار داد (به پیوست ب مراجعه کنید).
این استاندارد همراه با استاندارد ۱-۱۱۵۸۹ مطالعه می شود.