پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روش‌های مورد استفاده در تهیه صفحات پلاستیکی تقویت شده به روش قالب گیری تماسی یا قالب گیری افشانه ای است. این استاندارد منحصرا برای تقویت های کننده‌های شیشه کاربرد دارد.
این استاندارد همراه استاندارد ملی به شماره ۱- ۱۱۵۸۹ مطالعه می شود.