پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تهیه صفحات آزمون پلاستیک تقویت شده با فرایند رشته پیچی، و با استفاده از الیاف شیشه تابیده و رزین های گرماسخت است (الیاف پیش آغشته مستثنی هستند).
این استاندارد، تهیه صفحات تقویت شده تک سویه تحت شرایط بهینه صنعتی را، که آزمونه‌ها برای آزمون‌های مختلف مکانیکی ایستا می‌توانند از آن‌ها بریده شوند، معین می‌کند.
این استاندارد، برای پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه که از رزین پلی استر یا رزین اپوکسی ساخته می‌شوند تدوین شده است، اما می تواند برای انواع دیگر رزین‌ها و تقویت کننده‌ها تعمیم داده شود.
این استاندارد به همراه استاندارد ملی ۱-۱۱۵۸۹ مطالعه می شود.
یاد آوری - برای کمک به فهم روش، لغت " الياف نتابیده" که در تمام متن استفاده می‌شود شامل " نخ نتابیده" است، جز در مواردی که خلاف آن بیان شود.