پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش قالب گیری پالتروژن برای تهیه صفحات آزمون پلاستیک‌های تقویت شده است که در تهیه آزمونه‌ها برای تعیین خواص مکانیکی و فیزیکی چند لایه ها مورد استفاده قرار می گیرند.
این روش برای چند لایه‌های ساخته شده از رزین‌های گرماسخت یا گرما نرم تقویت شده با شیشه، کربن یا الياف آرامید به تنهایی با ترکیب آن در هر شکلی که برای فرایند پالتروژن مناسب باشد (الياف نتابیده پیوسته، الياف صاف خم نشده، نمد، پارچه یا ترکیب این ها)، کاربرد دارد.
این استاندارد همراه استاندارد ۱- ۱۱۵۸۹ استفاده می‌شود.