پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تهیه صفحه‌های آزمون در پلاستیک‌های تقویت شده به وسیله روش قالبگیری انتقال رزین (RTM) است.