پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اصول کلی و روش های قالب گیری فشاری صفحات آزمون از دو نوع آمیزه قالب گیری گرما سخت تقویت شده با الياف: آمیزه قالب گیری ورقی (SMC) و آمیزه قالب گیری توده ای (BMC) است.
هدف از این استاندارد، حصول اطمینان از تهیه صفحات آزمون تخت است که آزمونه ها از آنها بریده می شوند (برای روش آزمون مرتبط به پیوست الف مراجعه کنید). صفحات به روشی تولید می شوند که وقتی آزمونه های برش داده شده از آنها در این روش های آزمون به کار می‌روند، نمایانگر نتایج هستند.