پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تهیه صفحات آزمون به روش قالب گیری فشاری ورق های گرمانرم تقویت شده ( GMT / STC ) است که برای تهیه آزمونه ها به منظور تعیین خواص مکانیکی و فیزیکی چندلایه به کار می رود. روش پیشنهادی برای چندلایه ساخته شده از ماتریس گرمانرم تقویت شده با شیشه، کربن، آرامید یا الیاف تقویت کننده دیگر، به تنهایی یا به شکل ترکیبی و در هر شکل مناسب برای قالب گیری فشاری کاربرد دارد.
این استاندارد همراه استاندارد ۱- ۱۱۵۸۹ استفاده می‌شود.