پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش تهیه صفحات آزمون از لایه های تک سویه پیش آغشته از الیاف یا پارچه (پیش آغشته ها) تحت فشار و دما در انواع مختلف تجهیزات (برای مثال، اتوکلاو، دستگاه پرس یا کیسه تحت فشار برای شکل دادن حین پخت، دستگاه فشار هیدرولیک با تجهیزات کیسه خلاء) است. این استاندارد برای تمام تقویت کننده ها و رزین ها کاربرد دارد.
این روش برای تقویت کننده های پیش آغشته دارای رزین گرماسخت کمی پخت شده، یا دارای رزین گرمانرم باشند، کاربرد دارد. صفحه آزمون با انباشته شدن لایه های ماده پیش آغشته با ترتیب و آرایش یافتگی مورد نیاز تشکیل می شود، سپس در دمای بالاتر از دمای محیط، تحت فشار/خلاء فشرده و محکم می شوند. سپس صفحات آزمون به آزمونه های مورد نیاز ماشین کاری می شوند.
صفحات استاندارد تهیه شده با این روش، ممکن است برای ارزیابی اجزاء به عنوان مثال تقویت کننده، صفحه تکمیل شده، رزین و غیره، یا برای تایید کیفیت کلی محصول نهایی به کار روند.