پلاستیک ها-تعیین مقدار آب -روشهای آزمون

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌هایی برای اندازه گیری مقدار آب پلاستیک‌های به شکل پودر، گرانول و محصول نهایی است. این استاندارد، برای آزمون جذب آب (سینتیک و تعادل) پلاستیک‌ها به روشی که در استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱ اندازه گیری می شود، کاربرد ندارد. این استاندارد برای تعیین مقدار آب در سطوح زیر مناسب است:
- روش الف: مقدار آب ٪1/0 یا بیشتر بوده با درستی ٪1/0
- روش ب: مقدار آب ٪01/0 یا بیشتر بوده با درستی ٪01/0
- روش پ: مقدار آب ٪01/0 یا بیشتر بوده با درستی ٪01/0 است.
مقدار آب یک پارامتر مهم برای فراوری مواد است و بهتر است زیر سطح مشخص شده برای استاندارد مواد مناسب باقی بماند.
1 - 2 در این استاندارد سه روش انتخابی مشخص شده است:
1 - 2 - 1 روش الف: روش استخراج آب با استفاده از متانول بی آب و سنجش مقدار آن با به کارگیری تیتراسیون کارل فیشر می‌باشد. از این روش می‌توان برای همه پلاستیک‌ها استفاده کرد. همچنین در گرانول های کوچکتر از 4mm ×4 mm x 3 mm و در مواد پلیمری به شکل پودر نامحلول در متانول، این روش کاربرد دارد.
1 - 2 - 2 روش ب 1: روش تبخیر با استفاده از آون لوله ای است. آب موجود در آزمونه، تبخیر شده و توسط هوای خشک یا گاز حامل نیتروژن به سل تیتراسیون حمل می‌شود. در آنجا با روش تیتراسیون کارل فیشر، آب جمع آوری شده اندازه گیری می‌شود. از این روش می‌توان برای همه پلاستیک‌ها و گرانول‌های کوچک تر از 4mm ×4 mm x 3 mm استفاده کرد.
1 - 2 - 3 روش ب 2: روش تبخیر با استفاده از ظرف شیشه ای کوچک گرم شده آزمونه می‌باشد. آب موجود در آزمونه تبخیر شده و توسط هوای خشک یا گاز حامل نیتروژن به سل تیتراسیون حمل می شود. در آنجا با روش تیتراسیون کارل فیشر، آب جمع آوری شده اندازه گیری می‌شود. از این روش می توان برای همه پلاستیک‌ها و گرانول های کوچکتر از 4mm x 4 mm x 3 mm استفاده کرد.
1 - 2 - 4 روش پ روش فشارسنجی است. هنگامی که آب تحت خط بخار می شود، مقدار آب از روی افزایش فشار اندازه گیری می شود. این روش برای نمونه های پلاستیک محتوی ترکیبات فرار، به غیر از آب، به مقداری که بر فشار بخار در دمای اتاق تاثیر چشمگیری داشته باشد، کاربرد ندارد. از این رو، بهتر است مقادیر این مواد فرار بصورت متناوب با استفاده از روش‌هایی مانند کروماتوگرافی گازی بررسی شوند. چنین بررسی‌هایی بطور مشخص برای درجات یا انواع جدیدی از مواد کاربرد دارند.