پلاستیک ها -تعیین تغییرات رنگ و اختلاف خواص پس از قرار دادن در معرض نور

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های مورد استفاده برای تعیین تغییرات رنگ، خواص ظاهری دیگر و اختلاف در خواص مکانیکی یا دیگر خواص پلاستیکی‌هایی است که در معرض نور معمولی در پشت شیشه، در آب و هوای طبیعی یا منابع نوری آزمایشگاهی قرار می گیرند. روش به کار رفته برای تجزیه و تحلیل داده ها بستگی به مخرب یا غیر مخرب بودن آزمون مورد استفاده برای تعیین ویژگی مواد دارد.
قرار دادن در برابر شرایط مختلف تحت شرایط توصیف شده در استانداردهای خاص در معرض گذاری انجام می گیرد.