پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی برای مواد گرمانرم، که در حضور عوامل شیمیایی و در معرض کرنش خمشی ثابتی قرار می‌گیرند، است. ESC با تغییر یک خاصیت شاخص از آزمونه که به طور مناسب انتخاب شده است، و برای زمان معینی درمحیط خاص تحت کرنش قرار می‌گیرد، تعیین می‌شود. روش آزمون برای تعیین مقاومت ورق ها و آزمونه‌های مسطح، مخصوصا حساسیت مناطق سطحی آزمونه‌ها برای ESC، مناسب است.
روش نوار خم شده برای تعیین ESC ایجاد شده توسط گازها و مایعات همانند جامدات حاوی مواد مهاجرت کننده (به عنوان مثال چسب‌های پلیمری و مواد حاوی نرم کننده‌ها) در تماس با یک پلیمر ویژه، مناسب است.
این روش ترجیحا برای تعیین مقاومت ESC پلاستیک‌های صلب که در طی آزمون فقط رهایی از تنش ملایمی نشان می‌دهند، به کار می‌رود.
این آزمون در اصل یک آزمون رتبه بندی بوده و برای فراهم کردن اطلاعات به منظور استفاده در طراحی یا پیش بینی‌های اجرایی مدنظر نمی‌باشند.
یادآوری برای آزمون با کرنش ثابت، به 5-22088 ISO و برای آزمون با بار ثابت، به استاندارد ملی ایران، شماره ۱۲۳۱۲۲ مراجعه کنید