پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش فشردن گلوله یا میله برای تعیین رفتار ترک خوردگی تحت تنش محیطی برای پلاستیک‌ها به روش آزمون کرنش ثابت است.
1-2 این روش برای فرآورده‌های نهایی و آزمونه‌های تهیه شده به روش قالب گیری و یا ماشین کاری کاربرد دارد، و می‌تواند برای ارزیابی رفتار ESC فرآورده‌های پلاستیکی یا موادی که در معرض محیط‌های مختلف قرار گرفته اند، به همان خوبی تعیین رفتار ESC مواد پلاستیکی مختلفی که در معرض یک محیط خاص قرار می‌گیرند، به کار رود. یادآوری روش‌های جایگزین برای تعیین ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی به وسیله آزمون کرتش ثابت در استاندارد ملی ایران شماره ۳ ۱۲۳۱۲ و در استاندارد 5-22088 ISO مشخص شده است. یک روش برای ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی به روش آزمون تنش ثابت در استاندارد ملی ایران شماره ۲ ۱۲۳۱۲مشخص شده است.
1-3 روش فشردن گلوله و میله، روشی سریع و حساس برای ارزیابی رفتار ESC پلاستیک‌هاست که برای پلاستیک‌های بی شکل مناسب است و برای موادی که تمایل زیادی برای خزش و/ یا رهایی از تنش نشان می‌دهند، به عبارت دیگر برای مواد شبه بلورین کمتر مناسب است. اگر مواد شبه بلورین مورد آزمون قرار گیرند، میله‌ها مناسب‌تر از گلوله‌ها هستند.
1-4 روش فشردن گلوله برای ارزیابی رفتار ESC ترکیب شیمیایی امادهای تحت بررسی مفید است. این روش کمتر از روش فشردن میله و روش‌های دیگری که در قسمت‌های دیگر این استاندارد بیان شده‌اند، تحت تاثیر حالت آرایش یافتگی نزدیک به سطح آزمونه‌ها که در اثر حمله مواد شیمیایی به سطح اصلی ماده ایجاد می‌شود قرار می‌گیرد. بسته به روش آماده سازی آزمونه ممکن است میزان آرایش یافتگی قابل ملاحظه ای ایجاد شود.
1-5 روش فشردن میله برای آزمونه‌های با ضخامت کم و قطعات نهایی مناسب است.