پلاستیک ها -تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین رفتار ترک خوردگی در اثر تنش محیطی (ESC) برای مواد گرمانرم است، که در محیط شیمیایی و در معرض تغییر شکل کششی ثابتی قرار می‌گیرند.
این استاندارد برای آزمونه‌های تهیه شده با روش قالب گیری و /یا ماشین کاری شده قابل کاربرد است و می‌تواند برای ارزیابی رفتار ESC مواد پلاستیکی که در معرض محیط های مختلف قرار گرفته اند، و همچنین تعیین رفتار ESC مواد پلاستیکی مختلف که در معرض یک محیط خاص قرار گرفته اند، به کار برده شود.
این آزمون در اصل آزمون رتبه بندی بوده و برای فراهم کردن اطلاعات به منظور استفاده در طراحی یا پیش بینی‌های عملکردی مد نظر نمی‌باشد.
یادآوری – روش‌های جایگزین برای تعیین ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی به وسیله آزمون کرنش ثابت در استانداردهای ملی ایران به شماره های ۳-۱۲۳۱۲ و ۴-۱۲۳۱۲ مشخص شده است. یک روش برای ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی به وسیله بار کششی ثابت در استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۲۳۱۲ مشخص شده است.