پلاستیک ها -تعیین خواص خراش

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین خواص خراش پلاستیک‌ها در شرایط تعریف شده است. این روش شامل ایجاد خراش با حرکت دادن یک قطعه سخت (نوک خراشنده) با شکل هندسی خاص تحت شرایط بارگذاری و سرعت خاص از روی سطح یک آزمونه، و سپس ارزیابی نتایج حاصل است.
1 - 2 این روش برای بررسی رفتار انواع خاص نمونه‌ها در شرایط خراش تعریف شده و برای طبقه بندی نوع خراش آزمونه‌ها، مطابق با محدودیت‌های ذاتی شرایط آزمون کاربرد دارد. همچنین برای تعیین داده‌های مقایسه‌ای برای انواع مختلف مواد به وسیله سیستم موسوم به نقشه خراش که در آن انواع رفتارهای خراش برای هر مجموعه شرایط آزمون، از جمله میزان بارگذاری و سرعت آزمون که با استفاده از روش پایه آزمون با میزان بارگذاری ثابت تعیین می‌شوند، و همچنین روش موسوم به بارگذاری نرمال بحرانی تعیین شده با روش جایگزین که در آن میزان بارگذاری به طور خطی افزایش داده می‌شود، کاربرد دارد ( به بند ۳-۸ مراجعه کنید).
1-3 این روش برای استفاده با مواد گرمانرم قالب گیری شده بدون پوشش و بدون لاک و مواد گرماسخت قالب گیری شده مناسب است.
1 - 4 این روش، ابعاد ترجیحی آزمونه‌ها و همچنین شکل هندسی ترجیحی ابزار خراش معین می‌کند.