پلاستیک ها-مواد روکش های سخت تزئینی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آزمون برای اندازه گیری خواص مواد روکش‌های سخت، به شکل ورقه ای است. این روش‌ها برای آزمون مواد مشخص شده در استاندارد ملی ۱ ۱۲۳۶۶ کاربرد دارد .
آزمون‌ها را می‌توان روی ورقه‌های آماده شده انجام داد، اما معمولا روی آزمونه‌هایی با اندازه مناسب طبق آزمون مربوطه و نیز روی ماده نهایی به عنوان ورقه آماده شده انجام می گیرد.
هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن برعهده کاربر این استاندارد است.