پلاستیک ها-مواد روکش های سخت تزئینی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آزمون برای اندازه گیری خواص مواد روکش‌های سخت تزئینی، در سطح سخت تولیدات شکل داده شده است. این استاندارد برای آزمون مواد مشخص شده در استاندارد ملی -1 12366 کاربرد دارد.
آزمون ها را می توان روی تولیدات آماده شده انجام داد، اما معمولا روی آزمونه هایی با اندازه مناسب طبق آزمون مربوطه و نیز روی ماده نهایی به عنوان تولید آماده شده انجام می گیرد.
هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.