پلاستیک ها- روش های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های قرار دادن آزمونه‌ها در معرض نور قوس زنون در حضور رطوبت برای ایجاد اثرات هوازدگی (دما، رطوبت و /یا تر کردن) است. هوازدگی زمانی روی می‌دهد که مواد در محیط‌های واقعی کاربری نهایی در برابر نور خورشید با نور فیلتر شده در پشت شیشه پنجره قرار می‌گیرند.
آماده سازی آزمونه‌ها و ارزیابی نتایج برای مواد خاص در سایر استانداردها ارائه شده است راهنمایی های کلی در استاندارد 1-4892 ISO ارائه شده است.
یاد آوری- قرار دادن پوشرنگ ها و جلاها در معرض قوس زنون، در استاندارد 11341 ISO توصیف شده است.