پلاستیک ها-روش های نوردهی با منابع نوری آزمایشگاهی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های قرار دادن نمونه‌های آزمون در معرض تابش فلورسنت UV گرما و آب در دستگاه‌های طراحی شده برای شبیه سازی اثرات هوازدگی است، که هنگامی روی می‌دهد که در محیط‌های واقعی کاربری در تابش خورشید یا تابش خورشید از پشت شیشه پنجره قرار می‌گیرند.
نمونه‌های آزمون در برابر لامپ‌های فلورسنت UV تحت شرایط محیطی کنترل شده (دما، رطوبت و یا آب) قرار می‌گیرند. برای برآورده کردن تمامی الزامات آزمون‌های مواد مختلف، می‌توان از انواع مختلف لامپ‌های فلورسنت UV استفاده کرد.
آماده سازی نمونه آزمون و ارزیابی نتایج برای مواد خاص در سایر استانداردهای ملی ارائه شده اند. راهنمایی‌های کلی در استاندارد 1-4892 ISO ارائه شده است.
یادآوری - برای قراردادن پوشرنگ‌ها، جلاها و سایر پوشش‌ها در معرض نور لامپ‌های فلورسنت UV به استاندارد 11507 ISO مراجعه شود