پلاستیک ها-روش های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های قرار دادن آزمونه‌ها در معرض لامپ‌های قوس کربن شعله باز در حضور رطوبت برای ایجاد اثرات هوازدگی است. هوازدگی زمانی روی می‌دهد که مواد در محیط‌های واقعی کاربری نهایی در برابر نور خورشید یا نور فیلتر شده در پشت شیشه پنجره قرار می‌گیرند.
آزمونه‌ها در برابر لامپ‌های قوس کربن شعله باز تحت شرایط محیطی کنترل شده (دما، رطوبت) قرار می‌گیرند. فیلترهای مختلف تشریح شده اند.
آماده سازی آزمونه‌ها و ارزیابی نتایج برای مواد خاص در سایر استاندارد ارائه شده است.
راهنمایی‌های کلی در استاندارد 1-4892 ISO ارائه شده است.