پلاستیک ها - پلی (وینیل کلرید) اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل کلرید - روش کروماتوگرافی گازی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای اندازه گیری منومر وینیل کلرید در رزین‌های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید و مواد ترکیب شده ارائه شده است. این روش براساس انحلال نمونه و کروماتوگرافی گازی فضای فوقانی می‌باشد. غلظت‌های وینیل کلرید در محدوده mg / kg ۰ / ۱ تا mg / kg ۳ / ۰ قابل اندازه گیری می‌باشد.
در صنعت از یک "روش خشک"، مناسب برای رزین‌های PVC، برای اندازه گیری‌های درون سازمانی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این روش (روش خشک) برای مواد ترکیب شده مناسب نیست.