پلاستیک ها - رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید

هدف از تدوین این استاندارد ملی، ارائه روشی برای تعیین بقایای منومر وینیل کلرید در رزین‌های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید است.
روش، براساس شیوه کروماتوگرافی گازی فضای فوقانی ایستا بوده (یعنی، آنالیز فاز بخار در حالت تعادل با فاز جامد در دمای ثابت) و برای تمامی انواع رزین‌های هموپلیمر و کوپلیمر مناسب می‌باشد. این روش، بطور مستقیم بر روی رزین در حالت پودر انجام می‌گیرد.
برای مواد ترکیبی، دانه‌ای شکل، روزن رانی شده، لایه نازک، و غیره از استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۶۳۹ استفاده کنید.
یاد آوری- در مورد مواد ترکیبی، ضروری است نمونه را در یک حلال مناسب حل کنید تا به تعادل فضای فوقانی کامل برسد.