پلاستیک ها-تعیین اثرات قرارگیری در معرض گرمای مرطوب ،افشانش آب و مه نمک

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط قراردهی پلاستیک‌ها در معرض:
- گرمای مرطوب؛
- افشانش آب؛
- مه نمک؛
و روش‌هایی برای ارزیابی تغییر در برخی مشخصه‌های عمده‌ای که بعد از مراحل در معرض گذاری به وجود می آید، است.
1 - 2 به طور کلی این استاندارد برای همه پلاستیک‌ها، در شکل آزمونه‌های استاندارد، و محصول نهایی با قطعات آن‌ها کاربرد دارد.
1 - 3 این استاندارد به طور جداگانه روش‌هایی را برای تعیین:
- تغییر جرم؛
- تغییر ابعاد و شکل ظاهری؛
- تغییر خاصیت های فیزیکی ارائه می‌دهد.