پلاستیک ها-تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی

هدف از تدوین این استاندارد توصیف روش‌های اندازه گیری هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی مواد پلیمری می‌باشد.
یادآوری - روش‌های مختلفی برای این اندازه گیری‌ها وجود دارند و ممکن است برخی از این روش‌ها برای یک نوع خاص، حالت و شکلی از مواد مناسب‌تر از دیگر روش‌ها باشند. در این استاندارد مروری بر این روش‌ها انجام می‌شود. استانداردهای خاص هر روش، همانطور که در این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است، برای انجام آزمون واقعی استفاده می‌شوند.