پلاستیک ها- تعیین هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی و در نتیجه ظرفیت گرمایی ویژه پلاستیک‌ها در واحد حجم است. چیدمان آزمایشی برای مقایسه آزمونه با اندازه‌های مختلف می‌تواند طراحی شود. اندازه گیری‌ها می تواند در محیط های خلا یا گاز در گستره دمایی و فشار انجام شود. این استاندارد، برای آزمون مواد همگن و همسانگرد و مواد ناهمسانگرد با یک ساختار تک محوری، کاربرد دارد. همگنی مواد در سراسر آزمونه گسترده است و هیچ مانع حرارتی (به جز مواردی که کنار ردیاب است) در گستره مشخص شده توسط عمق ردیابی وجود ندارد (به زیر بند ۳-۲ مراجعه شود).