پلاستیک ها - تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد، ارائه روش آنالیز موج دما برای تعیین نفوذ حرارتی در جهات مختلف ضخامت فیلم‌های نازک و صفحه‌های پلاستیکی است. این روش می تواند در پلاستیک ها، در هردو حالت جامد یا مذاب، با دارا بودن ساختار همسانگرد و ناهمسانگرد استفاده شود.