پلاستیک ها - تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین نفوذ حرارتی یک صفحه نازک مدور پلاستیکی در جهت ضخامت با روش لیزر است. این روش بر پایه اندازه گیری خیزش دما در صفحه پشتی آزمونه صفحه نازک ایجاد شده توسط یک ضربان کوتاه انرژی روی صفحه جلویی است.